2011 – 2012

2011 ~ 2012 Class – X Result

Sl. No Student Name Pass Percentage
1 Hitasha 76 %
2 Bharat Singh 74 %
3 Mosham 82 %
4 Gourav 72 %
5 Pankaj 80 %
6 Rahul 68 %
7 Priya Shankar 90 %
8 Sagar Singh 70 %
9 Adhinayak Gour 74 %
10 Vivek Panwar 68 %
11 Heena Yadav 88 %
12 Sapna 72 %
13 Deepika 76 %
14 Parveen Kumar 90 %